Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Dietiste Cogghe
Kuifeendstraat 53
8400 Oostende

0477 23 98 88

Ondernemingsnummer:0882.315.859

Toepasselijkheid

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Dietiste Cogghe zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd.

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Bij mondelinge overeenkomsten wordt alles nog eens schriftelijk bevestigd.

Offerte

Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 30 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.

Betaling

De factuur wordt aan de klant bezorgd via e-mail of post.

De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 10%/jaar verschuldigd zijn op het factuurbedrag. Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10%, met een minimum van 125,00 EUR.

Onafhankelijk van wat voorafgaat, behoudt Dietiste Cogghe zich het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de werken op te schorten, stop te zetten, het contract te verbreken lastens de schuldenaar of de goederen terug te nemen.

Voor levering van producten wordt er eerst een factuur naar de klant verstuurd.

Indien de totaalfactuur niet werd betaald, worden bestelde producten niet geleverd.

Webshop

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende fotos zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dietiste Cogghe niet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dietiste Cogghe. Dietiste Cogghe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Levering

Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk.

Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan Dietiste Cogghe niet aansprakelijk worden gesteld. Ophaling en verzending zijn steeds mogelijk maar afhankelijk van het gekozen product.

Aansprakelijkheid

Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het emailadres info@dietistecogghe.be .

Dietiste Cogghe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden ( koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.

Wel zal Dietiste Cogghe samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant.

Toepasselijk recht

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oostende.